Prawo autorskie

  • Przygotowanie umów licencyjnych
  • Negocjacje pomiędzy twórcami a ich odbiorcami
  • Roszczenia odszkodowawcze przeciwko twórcy
  • Roszczenia o wynagrodzenie
  • Roszczenia z tytułu ochrony autorskich praw majątkowych i niemajątkowych